Stichting Crowdpress
A Lab - Overhoeksplein 2
Lab. 005
1031 KS Amsterdam

Contact:
06-22263260
crowd@verspers.nl

Postadres:
Postbus 3322
1001 AC Amsterdam


LANCEERPLATFORM VOOR OPEN JOURNALISTIEK

MEERJARIG BELEIDSPLAN 2018-2022

Vooraf
In navolging van Cinecrowd, dat gericht is op de filmwereld en Voor de Kunst, waar mensen kunstprojecten kunnen laten financieren is Crowdpress een crowdfundingwebsite voor journalistieke producties.
De stichting VersPers Uitgeverij (VPU) is initiatiefnemer van Crowdpress. VPU is op meerdere fronten actief binnen het domein van de journalistiek.VersPers is het online platform van VPU voor open journalistiek. Het publiceert serieuze verhalen voor een jong publiek. Bij VersPers krijgen jonge journalisten en professionals een podium om mooie journalistieke producten te maken en die te tonen aan een breed publiek van momenteel zo’n 80.000 unieke bezoekers per maand.
VersPers heeft geen mensen in dienst, alle werk wordt gedaan door vrijwilligers. Ook de journalisten en fotografen ontvangen voor hun bijdragen aan VersPers geen vergoeding.
VersPers werkt samen met partnerorganisaties die de vaste rubrieken en magazines vullen met inhoudelijke bijdragen. Hieraan worden voortdurend nieuwe partijen toegevoegd, waardoor het VersPers-netwerk steeds groter wordt. Dit levert verschillende voordelen op, zoals het profiteren van elkaars traffic en netwerk, betere vindbaarheid in zoekmachines en lagere kosten voor hosting en ontwikkeling van de website.
Vanaf september 2014 organiseert VPU de vakschool Open Eyes, gevestigd in het ALab in Amsterdam, waarin de leergang Onderzoeksjournalistiek en Journalistiek ondernemerschap wordt aangeboden.

Op 11 maart 2014 is op initiatief van VPU de Stichting Crowdpress opgericht. Dit is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. De bestuurders van de stichting Crowdpress zijn: Tamara Witschge (voorzitter), Paul van Haren (penningmeester) en Michel Mol (secretaris).

Crowdpress
De ingrijpende transitie van de journalistieke sector heeft tot gevolg dat veel onderzoeksjournalistieke producties en verslaggeving met diepgang niet meer tot stand komen door het ontbreken van de middelen daarvoor. De mogelijkheden om via het publieke bestel dit soort producties tot stand te brengen staan steeds meer onder druk en de markt zal hier naar verwachting onvoldoende in voorzien. Vooral onderzoeksjournalistieke producties en verslaggeving met duiding dreigen in het gedrang te komen (zie Nieuws en Markt SEO 2013).
Voor het brede publiek raakt dat rechtstreeks de kwaliteit van de samenleving omdat het leidt tot verschraling van de informatievoorziening hetgeen schuurt met een van de basisfuncties van de sector, het ondersteunen en bevorderen van het functioneren van onze democratische rechtsorde.

Doelstellingen Crowdpress

 • Crowdpress (CP) is opgericht om dit tij te helpen keren door ervoor te zorgen dat onderzoeks-journalistieke producties wel tot stand komen en hun weg vinden naar het brede publiek.
 • De door CP ondersteunde mediaproducties moeten achtergronden leveren bij nieuwsfeiten en bijdragen aan opinievorming. Het kan ook gaan om specifieke informatievoorziening.
 • Het financieringsinstrument CP werkt in het domein dat bestaat tussen publieke (overheids gerelateerde) middelenverwerving en de aan private (bedrijfsmatige) partijen verbonden initiatieven, door de uiteindelijke belanghebbenden (mediaconsumenten) van mediaproducties direct aan te spreken via crowdfunding.
 • Als gedelegeerd opdrachtgever namens de crowd brengt CP mediaproducties tot stand door mediamakers aan haar eigen producties te koppelen en door adoptie van productievoorstellen van andere mediamakers.
 • Samen met mediamakers zoekt Crowpress zorgvuldig de projecten uit die voor crowdfunding in aanmerking komen omdat ze passen in de jaarlijks vastgestelde kernthema’s van Crowdpress.

Uitvoering
Crowdpress realiseert haar doelstelling door het entameren van eigen producties en het adopteren van producties door onafhankelijke mediamakers (eenmanszaken of bedrijfsmatige starters).
In de algemene voorwaarden is opgenomen aan welke criteria projecten moeten voldoen:

 • pluriformiteit
 • onafhankelijkheid
 • toegankelijkheid

Projecten die voldoen aan de voorwaarden worden geadopteerd, hiervoor wordt een contract afgesloten tussen Crowdpress en de makers.
Zolang de maker aan de contractafspraken voldoet ontvangt deze in tranches de financiële middelen die nodig zijn om het project realiseren.
Blijft de maker echter in gebreke dan heeft Crowdpress dankzij het getekende contract een middel in handen om de financiële middelen die via Crowdpress voor het betreffende project zijn binnen gehaald een andere bestemming te geven.

Voor haar eigen mediaproducties nodigt zij een mediamaker uit om de synopsis ervan uit te werken naar een plan dat via de site gepitcht kan worden.
Daarnaast ontvangt CP initiatieven voor een mediaproductie van mediamakers.
 
Bij toetsing van de vraag of een initiatief met ondersteuning door CP tot stand gebracht kan worden beoordeelt CP de publieke kwaliteit ervan. Deze wordt getoetst aan de fundamentele waarden van het hele mediagebied: draagt de productie bij aan de pluriformiteit, kan de productie onafhankelijk tot stand komen en is de productie toegankelijk. Bij beoordeling van de toegankelijkheid, de vraag of met het initiatief de weg naar het brede publiek wordt gevonden is het maatschappelijk communicatiebestel uitgangspunt; dat betreft de openbare, tot iedereen gerichte informatie. Het gaat dus om de mediadiensten waarin wordt voorzien via de openbare media: geschreven pers, televisie, radio en het World Wide Web (zie WWR 2004: Focus op functies).
Door de ontmoeting op Crowdpress van makers en donateurs krijgen mediamakers de kans onafhankelijk en creatief te werken aan journalistieke producten op basis van budget en draagvlak, beschikbaar gesteld door the crowd.
Het medialandschap kan zo blijvend worden voorzien van producties die toegankelijk zijn, voor een pluriform aanbod zorgen en op onafhankelijke wijze tot stand zijn gekomen.

Alleen na positieve beoordeling door CP van het mediainitiatief  kan de maker gebruik maken van de door CP geboden faciliteit van crowdfunding.

Hoe werkt het
Het lanceerplatform maakt het mogelijk om de financiële middelen bij elkaar te brengen die een maker nodig heeft om een door CP gewenst en goedgekeurd mediaproduct tot stand te brengen. Door een bedrag beschikbaar te stellen worden bezoekers van de site donateurs van CP en van het betreffende mediaproduct.
In het verlengde van de primaire doelstelling van CP, het tot stand laten komen en publiceren van onderzoeksjournalistieke producties fungeert de fundingsite als lanceerplatform om de door CP ondersteunde mediaproductie bij potentiele donateurs en het grote publiek bekend te maken en zo middelen daarvoor te verwerven.

Donateurs krijgen door het leveren van hun bijdrage op geen enkele wijze zeggenschap over de vorm of de inhoud van de productie, zij worden ook geen mede-eigenaar ervan. Gezamenlijk hebben zij wel wel de financiële sleutel in handen als het gaat om de vraag of de maker aan de slag kan zodat de productie tot stand kan komen.

Tijdens de productiefase begeleidt CP het project, ze ziet erop toe dat de uitvoering overeenkomt met het goedgekeurde productieplan en daarmee met haar eigen doelstelling en uitgangspunten.
Crowdpress zorgt ervoor dat de maker het eindproduct voor een breed publiek laat publiceren, dat hoort tot de in een overeenkomst tussen CP en de maker vastgelegde verplichtingen. Indien deze, door wat voor reden dan ook, daar niet in slaagt zorgt CP eigenstandig voor publicatie conform haar uitgangspunten. In de overeenkomst wordt ook vastgelegd dat de mediamaker over de voortgang van de productie rapporteert, zowel naar CP als naar de donateurs.

De financiële ondersteuning wordt door CP in drie tranches (40/40/20) beschikbaar gesteld en is gekoppeld aan de fiattering door CP van de voortgang van de productie van het mediaproject. Naast de digitale logistiek stelt Crowdpress een aantal contractuele documenten beschikbaar en ziet ze toe op rechtmatige, doelmatige en juiste inzet van door donateurs beschikbaar gestelde middelen. Via de site wordt hierover verantwoording afgelegd.

Projecten kunnen worden aangedragen door (freelance) journalisten, fotografen en documentairemakers.
CP benadert ook zelf mediamakers met voorstellen voor ontwikkeling en publicatie van door haar gewenste onderzoeksjournalistieke producties.
Naast via crowdfunding verworven middelen zal zij hiertoe eigen middelen inzetten.

In principe komt iedereen in aanmerking om donateur op Crowdpress te worden. Bij donaties hoger dan € 15.000,- vindt een toets plaats. Crowdpress is alert op ongebruikelijke transacties zoals die zijn verwoord in de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties, MOT. Er is gekozen voor toetsing van bedragen van € 15.000,-.

Werkwijze
Zowel particulieren als bedrijven kunnen financiële bijdragen leveren om projecten mogelijk te maken. En zowel eenmanszaken  als beginnende mediabedrijven kunnen projecten op Crowdpress pitchen.
Crowdfunding wordt vaak gebruikt als vorm van cofinanciering bij subsidieaanvragen of bij sponsoring. In hun projectopzet voor Crowdpress moeten de makers inzichtelijk maken hoeveel en waar er nog meer financiering is aangevraagd voor het project.
Makers dienen een plan, een realistische begroting en een profielbeschrijving in bij Crowdpress. Kosten die voor crowdfunding via CP in aanmerking komen hebben betrekking op alle directe productiekosten, zoals kosten voor research, beeld, grafische vormgeving, digitalisering van geschreven producties (voor bundels en boeken), huur speciale apparatuur, montagekosten e.d.

Voordat het plan gelanceerd wordt, worden tussen de makers en Crowdpress de productie- en publicatieafspraken contractueel vastgelegd. Er wordt € 50,- inschrijfgeld gevraagd waarmee de kosten voor de toets van de beoordeling van het plan, administratieve kosten en hosting, beheer en onderhoud door Crowdpress worden gedekt.

Crowdpress legt het plan voor aan potentiele donateurs door het online te zetten. Hieraan is een bepaalde tijdslimiet gekoppeld. Mocht de crowdfundcampagne niet binnen die tijdslimiet het beoogde eindbedrag hebben opgeleverd, dan kan de maker deze maximaal 1 keer nieuw leven inblazen met een plan b.
Dit plan legt de maker voor aan de al geworven donateurs, die dan nog de mogelijkheid hebben hun donatie aan een ander project op Crowdpress te schenken als zij niet akkoord gaan met dit plan b. Hiervoor moet ze binnen 3 werkdagen reageren op de aan hen gerichte e-mail met daarin het alternatieve voorstel. Bij geen reactie geldt ‘Wie zwijgt stemt toe’.

Gaan ze akkoord en wordt het eindbedrag van plan b voor 100 procent behaald, dan ontvangt de beoogde maker de financiële steun. Is het eindbedrag niet voor 100 procent behaald, dan worden alle donaties door Crowdpress aan een ander project geschonken. Het terugvorderen van donaties is niet mogelijk.

Het gehele door donateurs gestorte bedrag komt ter beschikking van het project waarvoor de donaties zijn verworven, behoudens de afdracht van 10%.

Bij veel mediaprojecten bedraagt crowdfunding een percentage van de totaalbegroting waardoor een hogere opbrengst dan 100% via crowdfunding ertoe kan leiden dat de maker minder andere financiële middelen hoeft aan te boren. In het verslag dat de maker voor de uitbetaling van tranche 1 aan Crowdpress voorlegt dient dit te worden aangetoond aan de hand van een duidelijke en actuele begroting en dekkingsplan. Ook donateurs worden hiervan op de hoogte gebracht.
Mocht het project geen financieringstekort hebben, maar is het bedrag boven de 100% echt een overschot dan wordt met dit bedrag door Crowdpress een alternatief mediaproject gesteund. Dit is vastgelegd in het contract met de maker en in de algemene voorwaarden.

In het projectplan zijn drie fases vastgelegd. Aan deze fases is de uitbetaling van de drie tranches (40/40/20%) gekoppeld. Alvorens wordt overgegaan tot uitbetaling dient de maker in een verslag aan te tonen dat hij/zij een fase heeft afgerond. Voldoet het project niet, dan wordt door CP niet betaald.
De totale projectperiode beslaat 24 maanden. Na maximaal 12 maanden dient fase 1 te zijn afgerond, na 18 maanden fase 2 en na 24 maanden fase 3. Daarnaast gelden per fase de volgende toets-elementen.

Fase 1:
- Ligt het project op schema (op basis van de tijdsplanning in het projectplan).
- Worden de donateurs geïnformeerd?
- Is het dekkingsplan gerealiseerd? 
- Inzicht in praktische afspraken, bronnenlijst, interviewlijst en researchlijst.

Fase 2:
- Ligt het project op schema (op basis van de tijdsplanning in het projectplan)
- Is er minimaal twee keer een update gestuurd aan donateurs?
- Voldoet de actuele begroting aan de oorspronkelijke begroting? 
- Is er contact gelegd met publicatiekanalen? Bij voorkeur een intentieverklaring van een Nederlands kwaliteitsmedium.

Fase 3:
- Eindverslag met behaalde resultaten; het project moet af zijn, voldoen aan de vastgelegde voorwaarden en gepubliceerd.
- Financiële verantwoording.
- Het eindproduct is via de site van Crowdpress bekend gemaakt. En donateurs hebben url’s/ links en pdf’s ontvangen waarin het gepubliceerde eindproduct is gepresenteerd.

Indien makers niet voldoen aan bovenstaande fasering en de daarin gestelde criteria dan worden de tranches niet uitgekeerd. De donatiegelden vervallen dan aan Crowdpress. Crowdpress informeert de donateurs hierover en stelt een alternatieve bestemming voor. 

Organisatie
Crowdpress is als stichting zonder winstoogmerk ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 60273089 en RSIN: 853837922

De activiteiten die Crowdpress ontplooit zijn primair algemeen toegankelijk.

De organisatiestructuur ziet er als volgt uit:
1. een onbezoldigd bestuur
2. een coördinator

Het bestuur draagt er zorg voor dat de doelstelling van de stichting wordt gerealiseerd in de activiteiten die de stichting ontplooit. Het bestuur (minimaal 3 personen) van Crowdpress is onafhankelijk. Om dat te waarborgen is statutair geregeld dat maximaal 1 bestuurslid geworven wordt uit de Stichting VersPers Uitgeverij.

Voor de uitvoering van de benodigde dagelijkse werkzaamheden stelt zij een coördinator aan. De coördinator voert alle werkzaamheden uit die nodig zijn om de doelstelling van Crowdpress te realiseren. Die bestaan in hoofdzaak uit het toetsen en begeleiden van projecten en het organiseren van  het crowdfundingproces. Dit behelst o.a.:

 • Beargumenteerd voorstellen aan het bestuur van de jaarlijkse kernthema’s op grond van research, analyse en overleg met key-persons in de mediasector, maatschappelijke organisaties, op de terreinen water, steden, mensen en trends.
 • Onderhouden van een levend en breed netwerk in de sector van (landelijke en internationale) media in de meest brede betekenis.
 • Toetsen van voor CP funding ingediende mediaprojecten aan de vastgestelde kaders zoals vastgelegd in de kernthema’s, het beleidsplan en de algemene voorwaarden, en voorbereiden van besluitvorming hierover.
 • Adopteren van mediaprojecten en begeleiden van de makers.
 • Entameren van CP-producties en werven van producenten daarvoor.
 • Toezien en controleren van de voortgang van via CP gefinancierde mediaproducties en op grond hiervan voorbereiden van bestuursbesluiten over de uitbetaling van de aan de planning gekoppelde deelbedragen.
 • Conform bestuursbesluiten uitbetalen van deelbedragen.
 • Zorgdragen voor publicatie voor een breed publiek van afgeronde mediaproducties indien de maker hier niet zelfstandig in is geslaagd. 
 • Communicatie met donateurs en projecteigenaren
 • Onderhouden e-mailadres crowd@verspers.nl
 • Het redigeren en publiceren van projecten
 • Financieel beheer
 • Control op besteding van projectmiddelen
 • Dagelijks onderhoud website
 • Maandelijkse rapportages aan stichting bestuur

Inhuur coördinatiewerkzaamheden en licentie fundingssite
De stichting Crowdpress int voor ieder project dat door makers uitgewerkt mag worden 10 procent van het eindbedrag (ook over projecten die meer dan 100 procent financiering hebben binnengehaald en projecten die als plan b worden uitgewerkt door de makers).

Op grond hiervan kunnen de kosten worden bestreden die CP heeft aan o.a. licentiekosten voor inhuur van de digitale techniek, coördinatiewerkzaamheden, kantoorbenodigdheden etc. Voor zover de inkomsten de kosten overschrijden wordt het meerdere aangewend voor het ondersteunen van door Crowdpress geëntameerde mediaproducties.

Bij de start van Crowpress worden de coördinatie activiteiten ingehuurd bij de stichting VersPers Uitgeverij. Zolang de inkomsten van Crowdpress onvoldoende zijn om VersPers te betalen wordt de potentiele claim van VersPers op basis van urenregistratie en een marktconform tarief vastgelegd. Deze wordt pas daadwerkelijk in rekening gebracht indien en voor zover de inkomsten van CP dat toelaten. De digitale techniek (beheer en onderhoud) van de site wordt door middel van een licentiecontract afgenomen van de stichting VersPers Uitgeverij. Het bestuur van Crowdpress is vrij deze diensten elders af te nemen, zodra de inkomsten dat toelaten. VersPers Uitgeverij brengt haar werkzaamheden ten behoeve van Crowdpress in rekening op basis van gemaakte uren en werkelijk gemaakte kosten tegen een marktconform tarief.

De werkzaamheden van VersPers bestaan uit hosting, beheer en ontwikkeling van de website en coördinatiewerkzaamheden voor Crowdpress. Download hier de financiële gegevens (balans en resultatenrekening) van Crowdpress over 2014.
De financiële gegevens van 2015 en 2016 zijn hier te downloaden: balans en resultatenrekening 2016.
De financiële gegevens van 2017 zijn te downloaden via deze link: balans en resultatenrekening 2017.
De financiële gegevens van 2018 zijn te downloaden via deze link: balans en resultatenrekening 2018.
De financiële gegevens van 2019 zijn te downloaden via deze link: balans en resultatenrekening 2019.
De grondslagen zijn op te vragen via crowd[@]verspers.nl.
 

Transactiekosten
Crowdpress maakt gebruik van iDEAL via het online betalingssysteem Mollie, dat een bedrag van € 0,45 ex btw hanteert per transactie.

Governance
Het bestuur is onafhankelijk samengesteld, vooral in de relatie naar VPU wordt daar voor gewaakt. Het bestuur ziet erop toe dat de activiteiten van Crowdpress passen in de doelstelling van de stichting. Het bestuur draagt er zorg voor dat eventuele donaties of anderszins extra inkomsten voor Crowdpress als zodanig in het verlengde van de doelstelling van de stichting worden besteed.

Indien de stichting Crowdpress haar werkzaamheden zou beëindigen dan komen de op dat moment eventueel vrijvallende middelen ten goede aan een instelling met een ANBI-status die vergelijkbare activiteiten ontplooit.