Over Crowdpress

Startende journalisten pitchen hier hun producties. Het publiek bepaalt of het plan interessant genoeg is om uit te werken. Hoe? Door hen te steunen met een kleine óf een grote financiele bijdrage.

Spreekt een project je aan? Steun de makers.

Wil je een project starten?
Heb jij een onderwerp waar je in wilt duiken? Een artikel, fotoserie, video- of radioproject of multimediaal werk?

Beschrijf je plan, maak een realistische begroting, vertel iets over jezelf en schrijf je in bij Crowdpress.


Veel gestelde vragen:

Doelstelling Crowdpress:

  • Crowdpress (CP) is opgericht om dit tij te helpen keren door ervoor te zorgen dat onderzoeks-journalistieke producties wel tot stand komen en hun weg vinden naar het brede publiek.
  • De door CP ondersteunde mediaproducties moeten achtergronden leveren bij nieuwsfeiten en bijdragen aan opinievorming. Het kan ook gaan om specifieke informatievoorziening.
  • Het financieringsinstrument CP werkt in het domein dat bestaat tussen publieke (overheids gerelateerde) middelenverwerving en de aan private (bedrijfsmatige) partijen verbonden initiatieven, door de uiteindelijke belanghebbenden (mediaconsumenten) van mediaproducties direct aan te spreken via crowdfunding.
  • Als gedelegeerd opdrachtgever namens de crowd brengt CP mediaproducties tot stand door mediamakers aan haar eigen producties te koppelen en door adoptie van productievoorstellen van andere mediamakers.
  • Samen met mediamakers zoekt Crowpress zorgvuldig de projecten uit die voor crowdfunding in aanmerking komen omdat ze passen in de jaarlijks vastgestelde kernthema’s van Crowdpress.

Crowdpress dient meerdere doelstellingen. Allereerst het ontwikkelen van ondernemerschap bij startende freelance journalisten, fotografen, documentairemakers en mediaorganisaties zodat zij zich kunnen ontplooien als professionals in het maken van verhalen waarmee zij een breed publiek bereiken.

Door projecten op Crowdpress te ondersteunen, stimuleer je de journalistieke sector zelfstandig maatschappelijke kwesties aan te snijden, waar normaal op redacties te weinig tijd of financiële middelen voor zijn.

Daarnaast wordt creativiteit gestimuleerd. Starters krijgen de kans onafhankelijk te werken aan mooie producten op basis van een democratisch systeem, the crowd (het publiek) bepaalt welk product voldoende financieel draagvlak aantrekt om uitgewerkt te worden. 

Wie dient Crowdpress:
Zowel particulieren als bedrijven kunnen financiële bijdragen leveren om projecten mogelijk te maken. Projecten kunnen worden aangedragen door freelance journalisten, fotografen, documentairemakers en mediaorganisaties.

Cofinanciering:
Crowdfunding wordt vaak gebruikt als vorm van cofinanciering bij subsidieaanvragen of bij sponsoring. In hun presentaties/ pitch bij Crowdpress moeten de makers inzichtelijk maken hoeveel en waar er nog meer financiering is aangevraagd voor het project.

Plan B en jouw donatie:
Crowdpress legt het plan voor aan potentiele donateurs door het online te zetten. Hieraan is een bepaalde tijdslimiet gekoppeld. Mocht de crowdfundcampagne niet binnen die tijdslimiet het beoogde eindbedrag hebben opgeleverd, dan kan de maker deze maximaal 1 keer nieuw leven inblazen met een plan b.
Dit plan legt de maker voor aan de al geworven donateurs, die dan nog de mogelijkheid hebben hun donatie aan een ander project op Crowdpress te schenken als zij niet akkoord gaan met dit plan b. Hiervoor moet ze binnen 3 werkdagen reageren op de aan hen gerichte e-mail met daarin het alternatieve voorstel. Bij geen reactie geldt ‘Wie zwijgt stemt toe’.
Gaan ze akkoord en wordt het eindbedrag van plan b voor 100 procent behaald, dan ontvangt de beoogde maker de financiële steun. Is het eindbedrag niet voor 100 procent behaald, dan worden alle donaties door Crowdpress aan een ander project geschonken. Het terugvorderen van donaties is niet mogelijk.

Verplichtingen makers aan donateurs:
De makers dienen donateurs via de e-mail en de Crowdpress website op de hoogte te houden van de vorderingen van hun project op minimaal 3 en maximaal 5 momenten. Dat zijn:
- Door bij de start van het project een tijdplanning te sturen
- Door gedurende het project één of twee keer een update te sturen
- Door donateurs bij afloop van het project url’s/ links en pdf’s te sturen waarin het gepubliceerde eindproduct getoond wordt.

Indien van toepassing:
- Stuurt de maker uiteraard ook een bericht als hij/zij een plan b aandraagt
- Het kan zijn dat voor het verstrijken van de tijdslimiet het eindbedrag al wordt behaald, het project kan dan meer dan 100 procent finianciële steun verwerven. Bij veel mediaprojecten bedraagt crowdfunding een percentage van de totaalbegroting waardoor een hogere opbrengst dan 100% via crowdfunding ertoe kan leiden dat de maker minder andere financiële middelen hoeft aan te boren. In het verslag dat de maker voor de uitbetaling van tranche 1 aan Crowdpress voorlegt dient dit te worden aangetoond aan de hand van een duidelijke en actuele begroting en dekkingsplan. Ook donateurs worden hiervan op de hoogte gebracht.
Mocht het project geen financieringstekort hebben, maar is het bedrag boven de 100% echt een overschot dan wordt met dit bedrag door Crowdpress een alternatief mediaproject gesteund. Dit is vastgelegd in het contract met de maker en in de algemene voorwaarden.

Betrouwbaarheid en toezicht:
Makers melden hun project aan bij VersPers.nl/crowdpress. Via een profielpagina moeten zij zich bekend maken bij het publiek met een portretfoto, hun e-mailadres en kort cv. De projectcoördinator van Crowdpress onderhoudt contact met de makers gedurende de looptijd van het project. Voor donateurs is het mogelijk met de makers te e-mailen. Bij twijfels of klachten graag direct contact opnemen met de projectcoördinator; Geesje van Haren.

Op de communicatie tussen de makers en donateurs wordt niet inhoudelijk toegezien door Crowdpress. Er is dus een beperkte controle over de kwaliteit, integriteit en/of juistheid van informatie die wordt uitgewisseld gedurende het contact tussen makers en donateurs. Ook hiervoor geldt: Bij twijfels of klachten graag direct contact opnemen met de projectcoördinator.

Transactiekosten:
Crowdpress maakt gebruik van iDEAL via het online betalingssysteem Mollie, dat een bedrag van € 0,45 ex btw hanteert per transactie als enige kostenpost. Van iedere donatie, groot en klein wordt dus € 0,45 transactiekosten betaald.

Inkomsten voor Stichting Crowdpress:
Eigen inkomsten ontstaan uit het meerdere uit de totaalsom aan afdrachten uit de mediaprojecten minus de afdrachten aan VPU.
Daarnaast kunnen middelen beschikbaar komen door het vrijvallen van donatiegelden ten behoeve van CP. Verder kunnen inkomsten ontstaan uit vergoedingen voor door CP gepubliceerde mediaproducties.

De eigen inkomsten van CP bestaan uit:
- Eigen bijdragen van de makers (zie onder)
- De 10% afdrachten uit de productiedonaties
- Vrijvallen van donatiegelden ten gunste van CP
- Vergoedingen voor de CP gepubliceerde mediaproducties.
Nadat de kosten zijn betaald worden deze eigen inkomsten aangewend voor door Crowdpress geïnitieerde mediaprojecten.

Eigen bijdrage makers:
Er wordt € 50,- inschrijfgeld gevraagd waarmee de kosten voor eindredactie over het plan, administratieve kosten en hosting, beheer en onderhoud door Crowdpress worden gedekt.