Algemene voorwaarden Crowdpress

ALGEMEEN

Artikel 1. Definities


ALGEMENE VOORWAARDEN:
Algemene Voorwaarden Stichting Crowdpress, versie juni 2015, en waarvan de BIJZONDERE BEPALINGEN deel uitmaken.

BIJZONDERE BEPALINGEN:
BIJZONDERE BEPALINGEN Crowdpress– donateur, Bijzondere bepalingen Crowdpress – projecthouder,
BIJZONDERLIJKE BEPALINGEN projecthouder – donateur (afzonderlijk dan wel allemaal tezamen).
BIJZONDERE BEPALINGEN Crowdpress – donateur: Bijzondere bepalingen Crowdpress – donateur, versie juni 2015.
BIJZONDERE BEPALINGEN Crowdpress – projecthouder: Bijzondere bepalingen Crowdpress – projecthouder, versie juni 2015.
BIJZONDERE BEPALINGEN projecthouder– donateur: Bijzondere bepalingen projecthouder – donateur, versie juni 2015.

CROWDPRESS: de Stichting Crowdpress, kantoorhoudende te Amsterdam en statutair gevestigd te Amsterdam.
PROJECTHOUDER: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Crowdpress een PLAATSINGSOVEREENKOMST heeft gesloten.
DONATEUR: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij Crowdpress een eigen account heeft en geld doneert, heeft gedoneerd of zal doneren ten behoeve van een PROJECT.
PROJECT: het project dat op de Crowdpress SITE staat en waarvoor tussen Crowdpress en de projecthouder een PLAATSINGSOVEREENKOMST is getekend.
SITE: de website http://www.verspers.nl/crowdpress
PLAATSINGSOVEREENKOMST: de overeenkomst tussen Crowdpress en de projecthouder uit hoofde waarvan de projecthouder een project op de Crowdpress SITE aanbiedt.
PROJECTPAGINA: de pagina op de Crowdpress SITE waarop de projecthouder zijn/haar project presenteert.
OVEREENKOMST: iedere overeenkomst tussen Crowdpress en projecthouder, tussen Crowdpress en donateur en tussen projecthouder en donateur.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1 Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit een algemeen gedeelte (artikel 2 tot en met artikel 7), uit een gedeelte dat uitsluitend van toepassing is op de (rechts-)betrekkingen tussen Crowdpress en de projecthouder (de Bijzondere bepalingen Crowdpress – projecthouder, artikelen 1 tot en met 4), uit een gedeelte dat uitsluitend van toepassing is op de (rechts-)betrekkingen tussen Crowdpress en de donateur (de Bijzondere bepalingen Crowdpress – donateur, artikelen 1 en 2) en uit een gedeelte dat uitsluitend van toepassing is op de (rechts-)betrekkingen tussen de projecthouder en de donateur (de Bijzondere bepalingen projecthouder – donateur, artikel 1)
2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, offertes en overeenkomsten tussen Crowdpress en projecthouders alsmede tussen Crowdpress en donateurs en tussen projecthouders en donateurs, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeen is gekomen. Andere (Algemene) Voorwaarden van de projecthouder of donateur of van andere gebruikers van de SITE zijn niet van toepassing.
2.3 Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.
2.4 Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Artikel 3. Overeenkomst
3.1 Aanbiedingen en offertes van Crowdpress zijn volledig vrijblijvend en kunnen te allen tijde door Crowdpress worden herroepen vóór, en onverwijld na het tot stand komen van de overeenkomst.
3.2 De projecthouder en de donateur zijn gehouden op verzoek van Crowdpress de volgende informatie te verstrekken:
- projecthouder, indien een rechtspersoon:
a. kopie uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden), en
b. kopie identiteitsbewijs van een of meerdere tekeningsbevoegden, afhankelijk van de vermelding op het uittreksel (bij ‘zelfstandig tekeningsbevoegd’: 1 identiteitsbewijs, bij ‘gezamenlijk bevoegd met andere bestuurder(s)’: 2 identiteitsbewijzen).
- projecthouder, indien een natuurlijke persoon:
a. kopie geldig legitimatiebewijs (paspoort of verblijfsvergunning, géén rijbewijs) + kopie bankafschrift met woonadres.
3.3 Crowdpress behoudt zich het recht voor een beoordelingsverklaring van een in Nederland geregistreerde registeraccountant of AA-accountant te eisen ten aanzien van de kredietwaardigheid van de projecthouder, indien Crowdpress dit noodzakelijk acht ter onderbouwing van de verantwoording van Crowdpress aan de donateur(s) die een project steunen of willen steunen.

DONATIES EN BETALINGEN

Artikel 4. Doneren
4.1 Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen via een eigen account bij Crowdpress geld doneren ten behoeve van een PROJECT.
4.2 Crowdpress behoudt zich het recht voor donaties te weigeren dan wel terug te storten.
4.3 Crowdpress betaalt de donaties pas uit aan de projecthouders wanneer de fases gerealiseerd zijn die in het projectplan zijn vastgelegd. Aan deze fases is de uitbetaling van drie tranches (40/40/20%) gekoppeld. Alvorens wordt overgegaan tot uitbetaling dient de maker in een verslag aan te tonen dat hij/zij een fase heeft afgerond. Voldoet het project niet, dan wordt door CP niet betaald.
De totale projectperiode beslaat 24 maanden. Na maximaal 12 maanden dient fase 1 te zijn afgerond, na 18 maanden fase 2 en na 24 maanden fase 3. Daarnaast gelden per fase de volgende toets-elementen.

Fase 1:
- Ligt het project op schema (op basis van de tijdsplanning in het projectplan).
- Worden de donateurs geïnformeerd?
- Is het dekkingsplan gerealiseerd? 
- Inzicht in praktische afspraken, bronnenlijst, interviewlijst en researchlijst.

Fase 2:
- Ligt het project op schema (op basis van de tijdsplanning in het projectplan)
- Is er minimaal twee keer een update gestuurd aan donateurs?
- Voldoet de actuele begroting aan de oorspronkelijke begroting? 
- Is er contact gelegd met publicatiekanalen? Bij voorkeur een intentieverklaring van een Nederlands kwaliteitsmedium.

Fase 3:
- Eindverslag met behaalde resultaten; het project moet af zijn, voldoen aan de vastgelegde voorwaarden en gepubliceerd.
- Financiële verantwoording.
- Het eindproduct is via de site van Crowdpress bekend gemaakt. En donateurs hebben url’s/ links en pdf’s ontvangen waarin het gepubliceerde eindproduct is gepresenteerd.

Indien makers niet voldoen aan bovenstaande fasering en de daarin gestelde criteria dan worden de tranches niet uitgekeerd. De donatiegelden vervallen dan aan Crowdpress. Crowdpress informeert de donateurs hierover en stelt een alternatieve bestemming voor. 
4.4 Op de rechtsverhouding(en) tussen projecthouder en donateur zijn de artikelen 175 tot en met 188, Boek 7 BW (Burgerlijk Wetboek) betreffende ‘schenking’ van overeenkomstige toepassing.
4.5 Conform artikel 7:175 lid 2 BW geldt een door een donateur aan de projecthouder gedane donatie als door de projecthouder aangenomen, wanneer de projecthouder na van de donatie te hebben kennis genomen, deze donatie niet onverwijld heeft afgewezen.
4.6 De gestorte donaties kunnen niet worden teruggevorderd. Dit overeenkomstig artikel 46a t/m f van het Burgerlijk Wetboek 7, afdeling 9A: Overeenkomsten op afstand.

GEBRUIKSVOORWAARDEN Crowdpress SITE

Artikel 5. Dienstverlening en aansprakelijkheid Crowdpress
5.1 Crowdpress reguleert de communicatie tussen projecthouder(s) en donateur(s) niet inhoudelijk. Crowdpress heeft dan ook geen of ten hoogste een zeer beperkte controle over de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van de (verschillende onderdelen van de) tussen projecthouder en donateur over en weer uit hoofde van de overeenkomst bestaande rechten en verplichtingen.
5.2 projecthouder, donateur of andere gebruikers van de SITE zullen Crowdpress vrijwaren en gevrijwaard houden voor alle aanspraken van derden voor vergoeding van schade verband houdende met de over en weer tussen voornoemde partijen en tussen voornoemde partijen en Crowdpress uit hoofde van enige overeenkomst of andere rechtsverhouding bestaande rechten en verplichtingen.
5.3 In geen geval is Crowdpress aansprakelijk voor de manier waarop projecthouders, donateurs of anderen gebruik maken van de door Crowdpress geleverde diensten en/of apparatuur en aanverwante voorzieningen. Met name zullen projecthouders, donateurs of anderen Crowdpress vrijwaren van aanspraken door derden welke betrekking hebben op de inhoud van de bestanden, gegevens en/of materialen die Crowdpress op haar website beschikbaar stelt.
5.4 Crowdpress is niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan als het gevolg van het niet of het niet goed functioneren van de voorzieningen van haar dienst of apparatuur, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Crowdpress.
5.5 Indien Crowdpress als gevolg van een aan haar toe te rekenen tekortkoming aansprakelijk is, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot de directe zaakschade die in onmiddellijk verband staat met de tekortkoming. Aansprakelijkheid voor enige vorm van indirecte- of gevolgschade is uitgesloten.
5.6 Crowdpress is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken dan wel de dienstverlening in het kader van Crowdpress te beëindigen zonder daarvoor een reden te hoeven opgeven en zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens Crowdpress ontstaat.
5.7 Crowdpress garandeert niet dat de dienst van Crowdpress te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is.
5.8 In aanvulling op de andere (rechts-)middelen die Crowdpress ten dienst staan, is Crowdpress gerechtigd om de activiteiten, verricht door de projecthouder of de donateur, in verband met Crowdpress te beperken, de projectpagina tijdelijk of blijvend stop te zetten en /of te verwijderen en/of verwijderd te houden, de bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen, de gebruikers van de SITE op de hoogte stellen van de activiteiten, een waarschuwing te doen uitgaan en te weigeren om diensten aan de projecthouder of aan de donateur of aan andere gebruikers van de SITE te verlenen, in het bijzonder maar niet daartoe beperkt, indien de projecthouder/donateur/andere gebruiker(s) van de SITE:
- handelt(handelen) in strijd met de Algemene Voorwaarden en/of in strijd met deze Bijzondere bepalingen;
- Crowdpress niet in staat is om enige gegevens die de projecthouder/donateur/andere gebruiker(s) van de SITE aan Crowdpress verstrekt, te verifiëren of te identificeren;
- Crowdpress van mening is dat de handelingen van de projecthouder/donateur/andere gebruiker(s) van de SITE schade of aansprakelijkheid aan zichzelf of aan andere gebruikers of aan Crowdpress kan toebrengen. Crowdpress zal hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk zijn.

Artikel 6. Links en privacybeleid
6.1 Het is mogelijk dat de SITE verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevat naar websites van derden. Crowdpress heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites valt u onder de (privacy)regels van die betreffende site. Crowdpress is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van deze websites en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor deze websites.
6.2 Crowdpress verstrekt geen persoonlijke gegevens aan derden zonder toestemming van de betreffende persoon en Crowdpress gebruikt persoonsgegevens in overeenstemming met haar Privacy Verklaring.

Artikel 7. Overige bepalingen; toepasselijk recht
7.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

BIJZONDERE BEPALINGEN Crowdpress – projecthouder

Artikel 1. Project
1.1 Om gebruik te kunnen maken van de dienst(en) van Crowdpress, dient de projecthouder de projectinformatie te e-mailen op de wijze zoals beschreven op de Crowdpress SITE.
1.2 De projecthouder is, indien een natuurlijke persoon, 18 jaar of ouder.
1.3 De projecthouder staat er jegens Crowdpress voor in dat de informatie die de projecthouder aan Crowdpress verstrekt, compleet, naar waarheid en juist is, waaronder de persoonsgegevens van de projecthouder zoals de naam en het e-mailadres.
1.4 Het terugvorderen van donaties minus administratiekosten zal alleen in de uitzonderlijke situatie aan de orde zijn indien donateur onoverkomelijke bezwaren heeft tegen het door Crowdpress voorgedragen alternatief voor hun oorspronkelijke donatiedoel. Indien naar het oordeel van Crowdpress een donateur onoverkomelijke bezwaren heeft tegen het door Crowdpress voorgedragen alternatief dan kan Crowdpress besluiten de donaties minus de administratiekosten te retourneren aan de donateur.
1.5 De projecthouder is zelf aansprakelijk voor alles wat gebeurt op de projectpagina, de projectcoordinator handelt in zijn/haar opdracht, binnen de gestelde grenzen van de Algemene bepalingen van Crowdpress. Ook is de projecthouder verantwoordelijk om alle inkomsten via Crowdpress, indien nodig, bij de belastingdienst voor te leggen en volgens de gebruikelijke wetgeving te verwerken.
1.6 Tien procent van alle donaties aan een Project zullen ten goede komen aan stichting Crowdpress, ten behoeve van de continuïteit en doelstellingen zoals beschreven staan in de doelstelling van de Stichting.
1.7 het contract zoals opgenomen in de appendix van de Algemene Voorwaarden wordt, in alle redelijkheid, als basis gebruikt als overeenkomst tussen de PROJECTHOUDER en CROWDPRESS. Indien er seperate afspraken zijn gemaakt zullen die prevaleren boven de appendix vermelde tekst.

Artikel 2. Aanmelden PROJECT
2.1 Natuurlijke personen en rechtspersonen kunnen een mediaproject voorstellen bij Crowdpress.
2.2 De projecthouder is, indien een natuurlijke persoon, 18 jaar of ouder.
2.3 De projecthouder dient een bankrekening in Nederland te hebben.
2.4 De Crowdpresscoördinator bepaalt of een project op de SITE wordt geplaatst.
2.5 De coördinator van Crowdpress fungeert als redacteur en filter en laat zich onder andere leiden door:
a. de kwaliteit van eerdere projecten van de makers.
b. de mate waarin een project aan de Algemene Voorwaarden en/of Bijzondere bepalingen voldoet;
c. de mate waarin een Projecthouder op dat moment en/of in het verleden aan haar verplichtingen uit hoofde van de plaatsingsovereenkomst en de Algemene Voorwaarden en Bijzondere bepalingen voldoet/heeft voldaan;
d. de mate waarin het mediaproject voldoet aan de criteria:
- ondersteunen en bevorderen van het functioneren van onze democratische rechtsorde door het op peil houden van de informatievoorziening voor het brede publiek.
- onderzoeksjournalistieke productie en/of verslaggeving met duiding die op grond van louter commerciële overwegingen niet tot stand komt.
- publiceerbaar voor het brede publiek.
- leveren van achtergronden bij nieuwsfeiten en bijdragen aan het constructief debat. 
- toepasselijkheid van het financieringsinstrument CP dat werkt in het domein tussen publieke (overheid gerelateerde) middelenverwerving en de aan private (bedrijfsmatige) partijen verbonden initiatieven, door de uiteindelijke belanghebbenden (mediaconsumenten) van mediaproducties direct aan te spreken via crowdfunding.
- passen in de jaarlijks vastgestelde kernthema’s van Crowdpress.
- pluriformiteit
- onafhankelijkheid
- toegankelijkheid
e. de kwaliteit en haalbaarheid van de aangeleverde content (trailer, foto's, tekst, updates), projectbegroting en het voorgestelde publicatiekanaal.

Artikel 3. Looptijd en inhoud PROJECT
3.1 Het project heeft een maximale looptijd van 24 maanden, inclusief voorlichtingsactiviteiten, fondsenwerving en projectuitvoering, welke looptijd aanvangt op de dag dat het project op Crowdpress geplaatst wordt.
3.2 Het project heeft, tenzij schriftelijk anders met een van de partners overeengekomen, maximaal zes (6) maanden de tijd om financiering via de SITE te realiseren, welke looptijd aanvangt op de dag dat het project op Crowdpress geplaatst wordt.
3.3 Crowdpress is een platform voor mediaprojecten. Waarbij een project is gedefinieerd als een unieke opgave, begrensd in tijd en middelen en afgesloten met een projectresultaat. Crowdpress is geen platform om algemene exploitatiekosten van organisaties te bekostigen, waaronder ook loonkosten worden begrepen. De gevraagde steun dient dus betrekking te hebben op kosten die direct aan de uitvoering van een project zijn verbonden zoals kosten voor research, beeld, grafische vormgeving, digitalisering van geschreven producties (voor bundels en boeken), huur speciale apparatuur, montagekost ed.
3.4 De mediaprojecten die Crowdpress entameert zijn eigen producties en geadopteerde producties door onafhankelijke mediamakers (eenmanszaken of bedrijfsmatige starters). De projecten dienen te voldoen aan de fundamentele waarden van het Nederlandse mediabeleid, pluriformiteit, onafhankelijkheid en toegankelijkheid.
3.5 Wanneer Crowdpress van mening is dat het project in strijd is met de hier genoemde waarden behoudt Crowdpress, al dan niet in overleg met de betrokken partner(s), zich het recht om het project niet te plaatsen of van de website te verwijderen en verwijderd te houden. Crowdpress stelt de projecthouder per e-mail van haar beslissing op de hoogte met opgaaf van reden. Het besluit van Crowdpress is onherroepelijk.

Artikel 4. Verantwoordelijkheden projecthouder ten aanzien van het project
4.1 De projecthouder is verantwoordelijk voor de uitvoering, monitoring, evaluatie en follow-up van het project.
4.2 De projecthouder houdt de donateur(s) via e-mails naar de Crowdpresscoördinator op de hoogte van de voortgang van het project zodat die dit op de SITE kan plaatsen, in ieder geval als volgt:
a. via de e-mail op de hoogte houden van de vorderingen van het project: de projecthouder houdt bij de uitvoering van haar project de aan haar donerende donateur(s) maandelijks op de hoogte van de vorderingen van het project, door middel van het laten plaatsen van (bijvoorbeeld) tekst, foto’s en filmpjes op de PROJECTPAGINA van de Crowdpress SITE.
b. vragen van donateur(s) beantwoorden: de projecthouder dient, binnen redelijke grenzen, zoveel mogelijk in te gaan op vragen van donateur(s) en deze openbaar te laten maken op de PROJECTPAGINA van de Crowdpress SITE
c. vermelden nieuwe projectontwikkelingen: de projecthouder vermeldt nieuwe projectontwikkelingen zo spoedig mogelijk en stuurt deze per e-mail naar Crowpress zodat dit gepubliceerd kan worden op de PROJECTPAGINA van de Crowdpress SITE.
4.3 de projecthouder plaatst (als hij/zij een website heeft) een link of banner van Crowdpress op zijn/haar website.
4.4 indien de projecthouder niet naar tevredenheid van Crowdpress de onder 4.2 en 4.3 genoemde verplichtingen uitvoert behoudt Crowdpress het recht om het Project van de SITE te verwijderen, niet te plaatsen op de SITE en verwijderd te houden.

Artikel 5.  Content
5.1 Onder toepassing van de Algemene Voorwaarden en Bijzondere bepalingen Crowdpress – Projecthouder, behoudt de projecthouder in beginsel de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die aan de Projecthouder toebehoren met betrekking tot de bestanden die door de projecthouder via Crowdpress ter beschikking worden gesteld.
5.2. De projecthouder erkent en stemt ermee in dat door het beschikbaar stellen van bestanden, gegevens en/of materialen aan Crowdpress (waarmee in deze bepalingen onder meer wordt bedoeld: het e-mailen daarvan), de projecthouder automatisch aan Crowdpress:
a. een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, niet-exclusieve licentie verleent om (i) de bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken in verband met de dienst van Crowdpress en (ii) de bestanden, de gegevens en/of materialen te gebruiken en te verveelvoudigen (en aan derden toe te staan om te gebruiken te verveelvoudigen) in welke media dan ook voor marketing en/of promotiedoeleinden in verband met de dienstverlening van Crowdpress;
b. het recht om enige door de projecthouder ter beschikking gestelde bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen van de servers van Crowdpress en van de dienst van Crowdpress, bedoeld of onbedoeld, en voor welke reden dan ook en ook zonder reden, zonder dat Crowdpress op welke wijze dan ook aansprakelijk jegens de Projecthouder of jegens een derde.
5.3 De activiteiten die de projecthouder verricht in het kader van Crowdpress mogen niet (i) op onwaarheden zijn gebaseerd of misleidend zijn, (ii) inbreuk maken op rechten van derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy, (iii) in strijd zijn met enige wet, regeling, verordering of andere toepasselijke regelgeving, (iv) virussen bevatten, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur die een geautomatiseerd werk of gegevens kan beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen.
5.4 De Projecthouder staat er jegens Crowdpress voor in dat hij/zij bevoegd is om gebruik te maken van de (diensten van) Crowdpress en te handelen in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden en met deze Bijzondere bepalingen. Daarnaast staat de Projecthouder er voor in dat hij/zij te allen tijde de verplichtingen uit hoofde van de Algemene Voorwaarden en van deze Bijzondere bepalingen zal nakomen en dat hij/zij zich zal houden aan alle wetten en regelgeving die van toepassing zijn op het gebruik van Crowdpress.
5.5 Hierna volgt een (niet-uitputtende) opsomming van content die de Projecthouder in ieder geval niet ter beschikking mag stellen op Crowdpress (waarbij een en ander ter uitsluitende beoordeling is van Crowdpress):
- content die discriminerend is wat betreft uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend genoemd mag worden;
- content die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen en/of die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik maken van anderen;
- content die in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een link bevat naar pornografisch materiaal of pornografische website;
- content waarbij persoonlijke gegevens ter beschikking worden gesteld;
- content waarmee het plegen van illegale activiteiten worden bevorderd of gepleegd;
- content waarbij kettingsbrieven, junk-mail of spamming betrokken is;
- content waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale activiteiten;
- content waarbij commerciële activiteiten zijn gemoeid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming Crowdpress, zoals advertenties, loterijen, wedstrijden of pyramidespelen;
- content waarbij een foto of beeltenis is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming.

BIJZONDERE BEPALINGEN Crowdpress – donateur

Artikel 1. donaties
1.1 De donateur is, indien een natuurlijke persoon, 18 jaar of ouder.
1.2 De donateur staat er jegens Crowdpress voor in dat de informatie die de donateur aan Crowdpress verstrekt, compleet, naar waarheid en juist is, waaronder de persoonsgegevens van de donateur zoals de naam en het e-mailadres.
1.3 De donateur doneert aan een door Crowdpress geadopteerd Project. Blijft de projecthouder van dat Project in gebreke dan wordt door Crowdpress aan de donateur voorgelegd om de donaties aan een ander mediaproject van Crowdpress te besteden.
1.4 Het terugvorderen van donaties minus administratiekosten zal alleen in de uitzonderlijke situatie aan de orde zijn indien donateur onoverkomelijke bezwaren heeft tegen het door Crowdpress voorgedragen alternatief voor hun oorspronkelijke donatiedoel.
1.5 Tot tien procent van de donaties aan een project zullen worden gebruikt voor operationele kosten van de stichting Crowdpress, en overige kosten en investeringen om de duurzaamheid van de stichting Crowdpress te garanderen.

BIJZONDERE BEPALINGEN projecthouder – donateur

Artikel 1. Verantwoordelijkheden projecthouder ten aanzien donateur
1.1 Projecthouder houdt donateur op de hoogte van ontwikkelingen in het project middels de projectpagina en via de e-mail.
1.2 Projecthouder zorgt ervoor dat, wanneer het project via Crowdpress succesvol is gefinancierd, donateur de afgesproken beloning krijgt binnen een drie maanden tijdstermijn, of, bij uitzondering, op een nader gespecificeerde datum. Het is een verplichting van de projecthouder tegenover de donateur om die tijdig te bedanken, Crowdpress draagt geen verantwoordelijkheid in deze.


Privacy policy
www.verspers.nl/crowdpress respecteert en beschermt de privacy van onze gebruikers en neemt de benodigde stappen om de persoonsgegevens van onze gebruikers te beschermen. Deze Privacy Statement legt uit welk type informatie www.verspers.nl/crowdpress ontvangt en verzamelt wanneer de gebruiker de Website en de Dienst gebruikt.
Omdat de Dienst onder meer is bedoeld voor gebruikers om informatie met derden te delen, is het van belang om aan te geven welke informatie we met derden delen en welke informatie de gebruiker zelf aan derden ter beschikking stelt via de Website. De gebruiker is verantwoordelijk voor de Content die u deelt via de website.
Crowdpress verkoopt onder geen beding persoonsgegevens van haar gebruikers aan derden. De informatie die we verzamelen, zoals in het onderstaande beschreven, wordt enkel gebruikt om het gebruik van de Dienst en de Website door de gebruiker mogelijk te maken. Ondanks het beleid geen persoonsgegevens van gebruikers aan derden te verkopen of voor andere doeleinden dan het gebruik van de Dienst en de Website mogelijk te maken, moeten gebruikers zich realiseren dat de informatie die zij zelf delen op de Website door derden kan worden ontdekt en gebruikt zonder dat Crowdpress daarbij betrokken is, waaronder ook (maar niet uitsluitend) zogenaamde search engine crawlers, bots en andere instrumenten. Bij het delen van informatie moeten gebruikers altijd het voorgaande in overweging nemen.

De door ons verzamelde informatie:
Informatie die gebruikers aanleveren

Posts
De door de projecthouder aangeleverde content voor op de SITE, waaronder teksten, afbeeldingen, foto’s en audio(visuele) bestanden, wordt opgeslagen en bewaard op onze servers zodat deze informatie op de SITE kan worden geplaatst en de Dienst kan worden verleend.

Gebruikerscommunicatie
Wanneer de gebruiker e-mails of andere berichten naar Crowdpress stuurt, mogen we deze communicatie bewaren zodat uw mededelingen, verzoeken etc. kunnen worden verwerkt.

Niet persoonlijk informatie
Deze informatie wordt gewoonlijk beschikbaar gemaakt door webbrowsers en servers, zoals het gebruikte browser type, voorkeur instellingen voor taal, verwijzende websites en de datum en tijd van de toegang tot de website door de gebruikers. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoek van de Website te monitoren.

Gebruik
We onderhouden en verwerken de persoonsgegevens van gebruikers zodat we de Dienst en SITE toegankelijk kunnen maken voor gebruikers. Crowdpress gebruikt uw naam en e-mailadres om u op de hoogte te stellen van updates met betrekking tot bepaalde projecten. Crowdpress mag uw persoonsgegevens verwerken om:
* De gebruiker informatie te verzenden in verband met de Crowdpress website of andere Diensten.
* Audits, onderzoek en analyse uit te voeren in verband met onderhoud en verbetering van de Diensten en de Website.
* De technische functionaliteit van de Website en de Dienst te controleren
* Het ontwikkelen van nieuwe Diensten.
Crowdpress verwerkt persoonsgegevens via haar servers. Wanneer u zich buiten Nederland bevindt dient u ervan op de hoogte te zijn dat persoonsgegevens die u in de Dienst en Website heeft ingevoerd buiten de landsgrenzen zal worden gebracht. U stemt hierbij in met de overdracht van informatie. U garandeert dat u gerechtigd bent om deze informatie buiten uw landsgrenzen te brengen en in Nederland.

Het delen van informatie
Crowdpress deelt uitsluitend persoonsgegevens van haar gebruikers met derden in de volgende gevallen:
- Indien we daartoe toestemming van de gebruiker hebben verkregen. Het delen van uw persoonsgegevens vereist altijd uw uitdrukkelijke instemming, eventueel door middel van een opt-in systeem.-
-  Indien wij in goede trouw geloven dat toegang, gebruik, behoud of het delen van deze informatie redelijkerwijs vereist is om
a) te voldoen aan enige toepasselijke wetgeving, regeling, juridische procedure of een afdwingbaar overheidsverzoek b) naleving van de gebruiksvoorwaarden te verzekeren, waaronder ook onderzoek naar de schending daarvan door de gebruiker c) problemen in verband met veiligheid, fraude of technische problemen te traceren, voorkomen of anderszins op te lossen of d) om de schending van rechten, eigendom of veiligheid van de Dienst, haar gebruikers of het publiek zoveel mogelijk te voorkomen, zoals vereist en toegestaan binnen de grenzen van de wet.
Indien Crowdpress zal samengaan, opgaan of op enigerlei andere wijze zal fuseren met een andere organisatie, zullen we de gebruikers vooraf op de hoogte stellen dat enige persoonsgegevens in verband met de gebruikers account zal worden overgedragen aan een derde en wellicht een ander privacy beleid daarop van toepassing wordt.

Veiligheid van informatie
Crowdpress neemt de nodige veiligheidsmaatregelen om de gebruikers, de Website en de Dienst te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, publicatie of verwijdering van informatie. Hieronder wordt ook verstaan het intern evalueren van de praktijk en de veiligheidsmaatregelen in verband met het verzamelen, opslaan en verwerken van data, evenals het zorg dragen voor fysieke veiligheidsmaatregelen ten aanzien van de systemen waarin persoonsgegevens wordt opgeslagen. De toegang tot persoonlijk informatie van gebruikers is beperkt tot werknemers van Stichting Crowdpress, door haar ingeschakelde contractspartijen of andere derden die van deze informatie kennis moeten nemen om de door Crowdpress verleende Dienst te kunnen leveren, ontwikkelen of verbeteren.

Integriteit
De door Crowdpress.nl verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt met het oog waarop het is verzameld en in overeenstemming met de Privacy Statement. Crowdpress evalueert de verzameling, opslag en verwerking van persoonlijke data om zich ervan te verzekeren dat het verzamelen, opslaan en verwerken van persoonsgegevens enkel nodig is om de Dienst te verlenen en/of te verbeteren. We nemen alle redelijkerwijs vereiste maatregelen om te verzekeren dat de verwerkte persoonsgegevens juist, volledig en recent zijn, maar het voorgaande is afhankelijk van de juiste informatie voorziening door de gebruikers.
Gebruikers kunnen hun vragen en/of opmerkingen ten aanzien van deze Privacy Statement of de verwerking van persoonsgegevens per e-mail richten aan Crowdpress: crowdpress@verspers.nl. Crowdpress.nl richt zich naar de regelingen die de daartoe aangewezen instanties hanteren ten aanzien van het verzamelen, opslaan en verwerken van persoonsgegevens.

De Privacy Statement mag van tijd tot tijd door Crowdpress worden gewijzigd. Crowdpress zal de hierbij aan u verleende rechten niet zonder uw toestemming kunnen beperken. De gewijzigde versie van de Privacy Statement zal worden geplaatst op de Website. Bij ingrijpende wijzigingen zal de gebruiker een uitdrukkelijke melding daarvan ontvangen.
 

APPENDIX - CONTRACT PROJECTHOUDER - CROWDPRESS

Onderstaand contract wordt, in alle redelijkheid, als basis gebruikt als overeenkomst tussen de PROJECTHOUDER en CROWDPRESS. Indien er seperate afspraken zijn gemaakt zullen die prevaleren boven onderstaande tekst.

CROWDFUNDING CONTRACT - CROWDPRESS
Stichting Crowdpress, gevestigd in Lab 005, Overhoeksplein 2, 1031 KS te Amsterdam, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door ..., hierna te noemen “Crowdpress”
En
Naam: XXX Adres: XXX Woonplaats: XXX, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door  XXX hierna te noemen “maker”

verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

DE MAKER VERKLAART:

  • dat hij/zij de benodigde toestemming heeft voor adoptie van het project door Crowdpress en om de in deze beschikking genoemde verplichtingen aan te gaan;
  • (dat hij/zij een in Nederland en naar Nederlands recht gevestigde rechtspersoon is;)
  • dat het project een mediaproject betreft en waarin de elementen pluriformiteit, onafhankelijkheid, toegankelijkheid gewaarborgd zijn.
  • dat hij/zij het project, getiteld XXXX, hierna te noemen “de productie” zal realiseren;
  • dat de definitieve overeenkomst tussen de maker en derden die betrokken worden in het project door de maker is overgelegd en is goedgekeurd door Crowdpress; dat de productie bij oplevering zal voldoen aan alle voorwaarden gesteld in de financieringsovereenkomsten;
  • dat er op dit moment geen juridische procedures lopen, die de productie van deze maker in de weg kunnen staan;
  • dat hij/zij Crowdpress vrijwaart van alle aanspraken van derden met betrekking tot deze productie;
  • dat alle uitvoerende makers en derden die betrokken worden in het project de benodigde toestemmingen hebben gegeven die op grond van de Wet op de Naburige Rechten zijn vereist;
  • dat hij/zij niets zal doen of nalaten waardoor de rechten van Crowdpress zouden kunnen worden benadeeld.
  • dat hij alle verplichtingen nakomt zoals deze zijn beschreven in de algemene voorwaarden van Crowdpress en dan met name richting de verplichtingen ten opzichte van de donateurs.

VOORWAARDEN

1. PROJECTOPZET
De (technische) specificaties van de productie zijn opgenomen in bijlage 1 van deze overeenkomst.

2. PRODUKTIEKOSTEN EN FINANCIËLE BIJDRAGE
2.1. De totale projectkosten bedragen XXX (zegge: XXX euro).
Totale donaties gestort op de bankrekening van Crowdpress ten name van PROJECTTITEL: xxx euro
10% van de totale donaties ten goede komen aan Crowdpress: xxx euro
De financiële bijdrage van particulieren en bedrijven verworven via Crowdpress in de projectkosten van de productie bedraagt: (totale donaties – 10% van de bijdrage aan Crowdpress): xxxx euro (zegge: XXX Euro).
Deze bijdrage zal in drie fases worden overgemaakt, zie bijlage 3.
De maker verklaart:
·       dat hij/zij zorg zal dragen voor het vertoning gereed maken van de productie
·       de toegekende bijdrage uitsluitend te zullen aanwenden ter dekking van de directe kosten voor het maken van de productie.

3. BETALINGSTERMIJNEN
3.1. De uitbetalingen vanwege Crowdpress vinden plaats overeenkomstig artikel 2.
·       De maker zal een gedegen administratie voeren ten behoeve van de productie, waaruit blijkt welke gelden er zijn besteed en welke gelden zijn ontvangen en welke nog te ontvangen zijn.
·       De kosten van de productie worden geadministreerd volgens een rekeningschema dat overeenstemt met de door Crowdpress besproken begroting.
·       De uitbetaling vindt plaats mits aan alle voorwaarden in bijlage 3 is voldaan.
3.2 Uiterlijk drie maanden na aanvang van de exploitatie van de productie zal de maker een productiekosten- en -bestedingenoverzicht (eindafrekening) van de productie aan Crowdpress overleggen.
3.3 Uiterlijk drie maanden na aanvang van de exploitatie van de productie zal de maker, een analoge versie van de productie en een digitale versie van het eindresultaat toesturen.

4. TEGENPRESTATIES
4.1. De maker is gehouden een vertegenwoordiger van Crowdpress of een door Crowdpress aan te wijzen persoon op diens verzoek de opnamen of andere werkzaamheden aan de productie bij te laten wonen.

5. VERMELDING CROWDPRESS
5.1. Gezien de bijzondere aard van het project wordt het logo van Crowdpress en de opmerking “gefinancierd via Crowdpress” toegevoegd aan de publicatie.
5.2. De projecthouder zal erop toezien dat de vermelding van Crowdpress ook zal worden nageleefd door derden die de productie in licentie exploiteren c.q. (doen) vertonen.

6. OVERDRACHT MATERIAAL AAN CROWDPRESS
6.1. Binnen drie maanden na de einddatum van het project zal de maker een kopie van de productie aan Crowdpress overdragen.
6.2. De maker verleent Crowdpress na één jaar het recht om de productie te publiceren in het kader van hun gebruikelijke activiteiten waaronder voor publiciteit en promotiedoeleinden. Binnen het eerste jaar na uitbrengen van de productie mag Crowdpress de productie alleen vertonen binnen een besloten situatie, zodat festivalselecties en of verkoopmogelijkheden niet in gevaar worden gebracht.
6.3. De maker zal een verklaring overleggen, waaruit blijkt dat de co-producenten en co-financiers de voorgaande bepalingen hebben geaccepteerd. De maker vrijwaart Crowdpress c.s. voor aanspraken van derden bij gebruik van de film als hiervoor bedoeld.
6.4. De maker verleent hierbij aan Crowdpress c.s. het recht om het publiciteitsmateriaal en foto's van de productie vrij van rechten aan te wenden voor publiciteitsdoeleinden in het kader van de gebruikelijke activiteiten van Crowdpress c.s. Het vertoningsrecht omvat mede het recht het publiciteitsmateriaal te vertonen via digitale media. De producent vrijwaart Crowdpress c.s. van aanspraken van derden met betrekking tot het gebruik van dit materiaal.
6.5. De productie wordt minimaal na een jaar beschikbaar gesteld via het online kanaal van Crowdpress. Dit betekent dat de productie openbaar aan het publiek beschikbaar wordt gesteld. Crowdfunding gebeurt door het publiek en de producties van Crowdpress zijn dan ook voor het publiek. Indien de maker aangeeft dat de commerciële levensduur van de productie verlengd kan worden dan wordt de in deze clausule vermelde periode in overleg met de maker verlengd.

7. OPSCHORTING VAN DE BESCHIKKING
Crowdpress kan de uitbetaling van de termijnen, conform bijlage 3 van deze beschikking, opschorten indien:
·       de productie, om welke reden ook, tijdelijk is komen stil te liggen;
·       indien bewezen is dat de maker onjuiste of onvolledige gegevens aan Crowdpress heeft verstrekt;
·       de maker zijn verplichtingen ingevolge deze beschikking niet nakomt.

8. INTREKKING VAN DE BIJDRAGE
8.1. Indien de maker na het intreden van één of meerdere van de in artikel 7 genoemde omstandigheden, niet binnen door Crowdpress gestelde redelijke termijn aangeeft op welke wijze de productie zal worden voortgezet, is Crowdpress gerechtigd zijn financiële bijdrage in te trekken en de reeds betaalde voorschotten terug te vorderen. De donatiegelden vervallen dan aan Crowdpress. Crowdpress informeert de donateurs hierover en stelt een alternatieve bestemming voor. 
8.2. Crowdpress kan zijn financiële bijdrage in ieder geval intrekken indien één van de volgende gevallen zich voordoet:
·       aan de maker is surseance van betaling verleend;
·       de maker in staat van faillissement komt te verkeren;
·       de maker komt te overlijden;
·       de maker als rechtspersoon in liquidatie treedt;
·       de maker als natuurlijk persoon onder curatele wordt gesteld;
·       de maker weigert of, behoudens overmacht, niet in staat is het project voort te zetten of te voltooien;
8.3. Crowdpress dient de maker per aangetekende brief mede te delen dat het de financiële bijdrage heeft ingetrokken.
8.4. In het geval er sprake is van overmacht en deze overmacht door Crowdpress wordt erkend, zal Crowdpress in overleg met de maker nieuwe voorwaarden vaststellen om alsnog de productie te voltooien. De bewijslast in deze ligt bij de maker.
8.5. Onder overmacht wordt hier in ieder geval verstaan de gedwongen beëindiging van de productie:
·       als gevolg van onvoorziene nationale en/of internationale politieke en/of economische spanningen;
·       als gevolg van een nationale ramp of afkondiging van de noodtoestand;
·       op bevel van enig wettelijk gezag;
·       natuurgeweld waartegen de maker zich niet redelijkerwijs had kunnen weren.
8.6.  Crowdpress behoudt, in gevallen als genoemd in lid 2 van dit artikel, het recht op terugvordering van de reeds betaalde termijnen.

9. BIJLAGEN
De aan deze beschikking gehechte bijlagen worden geacht deel uit te maken van deze beschikking.

10. WIJZIGINGEN
Wijzigingen in deze beschikking zijn pas dan van toepassing indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen ondertekend aan deze beschikking zijn gehecht, met uitzondering van een (gedeeltelijke) intrekking van de bijdrage als bedoeld in artikel 8.1 en 8.2.

11. TOEPASSELIJK RECHT
Op deze beschikking is het Nederlands recht van toepassing.
De producent verklaart kennis te hebben genomen van de volledige tekst en bijlagen van deze beschikking en deze te aanvaarden.
Aldus in opgemaakt en ondertekend in tweevoud te Amsterdam,  xx-xx-xxxx
namens de Crowdpress,                                                        namens de projecthouder,

Geesje van Haren,        __________________________________________________
Project coördinator                                                                 XXX

BIJLAGE 1
Specificaties van de productie
1.Titel
2.Maker(s)
3. Productie, genre, eindresultaat 
4. Medium, doelgroep
5. Taal

BIJLAGE 2   
Begroting:

BIJLAGE 3
Betaalschema
In het projectplan zijn drie fases vastgelegd. Aan deze fases is de uitbetaling van de drie tranches (40/40/20%) gekoppeld. Alvorens wordt overgegaan tot uitbetaling dient de maker in een verslag aan te tonen dat hij/zij een fase heeft afgerond. Voldoet het project niet, dan wordt door Crowdpress niet betaald.

De totale projectperiode beslaat 24 maanden. Na maximaal 12 maanden dient fase 1 te zijn afgerond, na 18 maanden fase 2 en na 24 maanden fase 3. Daarnaast gelden per fase de volgende toets-elementen.

Fase 1:
- Ligt het project op schema (op basis van de tijdsplanning in het projectplan).
- Worden de donateurs geïnformeerd?
- Is het dekkingsplan gerealiseerd? 
- Inzicht in praktische afspraken, bronnenlijst, interviewlijst en researchlijst.

Fase 2:
- Ligt het project op schema (op basis van de tijdsplanning in het projectplan)
- Is er minimaal twee keer een update gestuurd aan donateurs?
- Voldoet de actuele begroting aan de oorspronkelijke begroting? 
- Is er contact gelegd met publicatiekanalen? Bij voorkeur een intentieverklaring van een Nederlands kwaliteitsmedium.

Fase 3:
- Eindverslag met behaalde resultaten; het project moet af zijn, voldoen aan de vastgelegde voorwaarden en gepubliceerd.
- Financiële verantwoording.
- Het eindproduct is via de site van Crowdpress bekend gemaakt. En donateurs hebben url’s/ links en pdf’s ontvangen waarin het gepubliceerde eindproduct is gepresenteerd.

Indien makers niet voldoen aan bovenstaande fasering en de daarin gestelde criteria dan worden de tranches niet uitgekeerd. De donatiegelden vervallen dan aan Crowdpress. Crowdpress informeert de donateurs hierover en stelt een alternatieve bestemming voor. 
Totale som: XXXX
Verschuldigd aan Crowdpress (10% van totale som): XXX            -
_________________________________________________
Totale som te ontvangen door de maker (eindsom): XXXX
eerste termijn: € X.XXX,- (40% van de eindsom) bij ondertekening van deze beschikking en als de maker aan alle op dat moment relevante voorwaarden van de beschikking heeft voldaan.
tweede termijn: € X.XXX,- (40% van de eindsom) bij ondertekening van deze beschikking en als de maker aan alle op dat moment relevante voorwaarden van de beschikking heeft voldaan.
derde termijn:  € X.XXX  (20% van de eindsom) na aanvaarding van de productie door Crowdpress en indien de maker aan alle voorwaarden van deze beschikking heeft voldaan.
Betaling geschiedt steeds na een schriftelijk verzoek hiertoe door de maker.